top of page
AVG - Privacy Verklaring

Privacyverklaring Gymnastiekvereniging De Drie Lelies

Gymnastiekvereniging De Drie Lelies is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van leden. De vereniging is zich bewust van de noodzaak van de bescherming van de aan de vereniging toevertrouwde persoonsgegevens en houdt zich bij die bescherming van persoonsgegevens in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gymnastiekvereniging De Drie Lelies heeft in artikel 2 van de Statuten en Huishoudelijk Reglement als doel omschreven de gymnastiek in de ruimste zin van het woord te bevorderen en daardoor de volkskracht naar lichaam en geest te verhogen en te veredelen, welk doel zij zal trachten te bereiken door geregelde praktische beoefening der gymnastiek, het deelnemen aan en/of uitschrijven van wedstrijden op voor leden principieel aanvaarbare dagen en het aanwenden van alle andere wettige middelden, welke het doel kunnen bevorderen.

Gymnastiekvereniging De Drie Lelies:

 • Beheert en verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om te kunnen voldoen aan artikel 2 van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.

 • Heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen waardoor de beveiliging van de aan de vereniging toevertrouwde persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • Deelt geen persoonsgegevens met andere partijen tenzij dit noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan artikel 2 van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement;

 • Wijst de leden op hun rechten met betrekking tot beheer en verwerking van persoonsgegevens;

 

Gymnastiekvereniging De Drie Lelies beheert en verwerkt de volgende persoonsgegevens van leden:

 • Voornaam/voorletters/tussenvoegsel/achternaam

 • Adres

 • Postcode

 • Woonplaats

 • Telefoonnummer (vast- en mobiel)

 • E-mailadres

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Bankrekeninggegevens

 • Ingangsdatum lidmaatschap

 • Eventueel sportspecifieke diploma's/bevoegdheden

 • Eventueel BSN

 

Gymnastiekvereniging De Drie Lelies deelt deze persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk met de volgende partijen:

 • Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU)/ClubAssistent. Gedeeld worden alle persoonsgegevens minus BSN. NB. DigiMembers.nl is de webgebaseerde verenigingsledenadministratie van de KNGU.

 • Nederlandse Volleybal Bond (NeVoBo)/Prolink.nl. Gedeeld worden alle persoonsgegevens minus BSN. NB. Prolink.nl is de webgebaseerde verenigingsadministratie van de NeVoBo.

 • Wepa Advies - Oud Beijerland verzorgt de LB-afhandeling met de Belastingdienst ivm urenvergoedingen. Gedeeld worden naam, adres, woonplaats, geboortedatum en BSN

Het delen van persoonsgegevens met bovengenoemde partijen is noodzakelijk voor verenigingsdoeleinden. Met Wepa Advies is een verwerkers overeenkomst afgesloten. In die verwerkers overeenkomst maakt Gymnastiekvereniging De Drie Lelies de nodige afspraken om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen.

 

Verder worden de door de leden aan de Gymnastiekvereniging De Drie Lelies toevertrouwde gegevens niet met andere partijen gedeeld tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij de vereniging opvraagt. In een dergelijk geval dient de vereniging medewerking te verlenen en is verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen persoonsgegevens gedeeld worden met derden indien een lid schriftelijk toestemming geeft.

 

Gymnastiekvereniging De Drie Lelies verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Gymnastiekvereniging De Drie Lelies verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Gymnastiekvereniging De Drie Lelies bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Gymnastiekvereniging De Drie Lelies heeft in het kader van het voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming de volgende maatregelen genomen:

 

 • Bestuur en trainers van Gymnastiekvereniging De Drie Lelies hebben verklaard achter het privacybeleid van de vereniging te staan en hebben dat door middel van een ondertekende geheimhoudingsverklaring bevestigd.

 • Vrijwilligers van Gymnastiekvereniging De Drie Lelies die kennis kunnen nemen van persoonsgegevens hebben verklaard achter het privacybeleid van de vereniging te staan en hebben dat door middel van een ondertekende geheimhoudingsverklaring bevestigd.

 • Gymnastiekvereniging De Drie Lelies hanteert een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op alle systemen;

 • Gymnastiekvereniging De Drie Lelies maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

 • Privacy beleid is een vast agendapunt van de Bestuurs- en Ledenvergadering van Gymnastiekvereniging De Drie Lelies.

 

Leden van Gymnastiekvereniging De Drie Lelies hebben de volgende rechten:

 • Recht op inzage. Ieder lid van Gymnastiekvereniging De Drie Lelies heeft inzagerecht in eigen persoonsgegevens. Verzoek tot inzage kan per email gedaan worden. Het algemene email adres van de vereniging is info@dedrielelies.eu

 • Recht op rectificatie. Ieder lid van Gymnastiekvereniging De Drie Lelies heeft recht rectificatie van eigen persoonsgegevens. Verzoek tot rectificatie kan per email gedaan worden. Het algemene email adres van de vereniging is info@dedrielelies.eu

 • Recht op verwijdering. Ieder lid van Gymnastiekvereniging De Drie Lelies heeft recht op verwijdering van eigen persoonsgegevens. NB. Verwijdering van persoonsgegevens heeft tevens uitschrijving van lidmaatschap tot gevolg.

 • Recht op beperking van verwerking. Ieder lid van Gymnastiekvereniging De Drie Lelies heeft recht op beperking van verwerking van eigen persoonsgegevens of van een deel hiervan. NB. Beperking verwerking van persoonsgegevens zou tevens uitschrijving van lidmaatschap tot gevolg kunnen hebben.

 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens. Ieder lid van Gymnastiekvereniging De Drie Lelies heeft het recht om de om eigen persoonsgegevens over te laten dragen aan een andere partij.

 

 

Mochten leden een opmerking dan wel klacht hebben over de verwerking van persoonsgegevens dan wordt die leden gevraagd hierover direct contact met het bestuur van Gymnastiekvereniging De Drie Lelies op te nemen. Overigens kunnen leden ook een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming; namelijk de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Mochten er naar aanleiding van deze Privacy Verklaring of het privacy beleid van Gymnastiekvereniging De Drie Lelies in het algemeen nog vragen of opmerkingen zijn neem dan contact op met:

Gymnastiekvereniging De Drie Lelies

info.dedrielelies@gmail.com

bottom of page